De cao Waterbouw is van toepassing op werkgevers van ondernemingen die vallen binnen de werkingssfeer van deze cao.

Werkingssfeer

De cao Waterbouw is van toepassing op ondernemingen die geheel of gedeeltelijk:

  • Baggermaterieel exploiteren;
  • Bagger- of bijkomende werken aannemen en/of uitvoeren en zich bezighouden met het daarbij betrokken natte transport;
  • Werkzaamheden aannemen en/of uitvoeren op het natte stort;
  • Baggerwerkzaamheden aannemen en/of uitvoeren voor kabel- en zinkersleuven; baggeren, zuigen, opspuiten, verplaatsen en materialen winnen voor industriële of andere doeleinden (daaronder begrepen natte zandwinning);
  • Zich bezig houden met het aanleggen, verbeteren en onderhouden van waterkeringen, water-, spoor-, rij- of wandelwegen, havens, grondwerken en terreinen voor industrie, recreatie en burgerlijke- en utiliteitsbouw.

Naar de plaats van het werk

De cao Waterbouw is van toepassing op ondernemingen en werknemers voor zover zij betrokken zijn bij de werkzaamheden als omschreven in de werkingssfeer en wanneer deze worden uitgevoerd binnen Nederland en het gedeelte van het continentale plat waarover Nederland soevereine rechten heeft.

Samengestelde ondernemingen

Bij samengestelde ondernemingen die naast waterbouw-/baggerbedrijf ook actief zijn als bouwbedrijf geldt dat indien de productie van de werkzaamheden in de waterbouw overheersen de cao’s Waterbouw van toepassing zijn

Dispensatie

Een werkgever kan onder bepaalde omstandigheden dispensatie van de cao Waterbouw aanvragen door een schriftelijk verzoek in te dienen bij de Paritaire Commissie Waterbouw, die is gevestigd aan de Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV te Den Haag. Zie ook artt. 4 en 7 cao. Meer informatie via info@waterbouwers.nl.

Werkzaam in de waterbouw

In de cao Waterbouw werken ongeveer 3.000 werknemers in functies als kapitein, stuurman, werktuigkundige, schipper, stortmeester, baggermeester, pijpoperator en matroos

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met het Secretariaat van CAO-Partijen Waterbouw, telefoonnummer 070 349 07 00 of via info@waterbouwers.nl.

Downloads

cao Waterbouw 2022-2023

Onderhandelingsresultaat cao Waterbouw 2022-2023

cao Waterbouw 2021-2022

Onderhandelingsresultaat cao Waterbouw 2021-2022

CAO Onwerkbaar weer Waterbouw 2020-2022

Cao teksten Vakantieregeling Waterbouw 2020, def. 25 mei 2020

Brief wijzigingen Vakantiefonds Waterbouw 2019

cao Waterbouw 2019-2020

cao Waterbouw 2019-2020 Engelse versie

Onderhandelingsresultaat cao Waterbouw 2019-2020

cao Waterbouw 2018-2019

cao Waterbouw 2018-2019 Engelse versie

cao Waterbouw 2015-2018 Printversie

cao Waterbouw 2015-2018 Engelse versie

Overzicht aanpassingen van vergoedingen en toeslagen 2015-2018

Addendum Onderhandelingsresultaat cao Waterbouw 2015-2018

Onderhandelingsresultaat cao Waterbouw 2015-2018

cao Waterbouw 2014-2015 printversie

cao Waterbouw 2014-2015 Engelse versie

Onderhandelingsresultaat 2014 - 2015

cao Waterbouw 2013-2014 printversie

cao Waterbouw 2013-2014 Engelse versie

Principe akkoord cao Waterbouw 2013-2014

Loontabellen cao Waterbouw 2013 - 2014

Aanpassingen vergoedingen en toeslagen cao Waterbouw 2013 - 2014

cao Waterbouw 2011-2013 printversie

cao Waterbouw 2010-2011 printversie