Opleiders Bg

O&O-fonds Waterbouw

De Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Waterbouw (O&O-fonds Waterbouw) zet zich in voor instroombevordering richting waterbouwopleidingen, imago-ontwikkeling en behoud en verbetering van het kennisniveau in de sector. Het O&O fonds Waterbouw is opgericht door werkgevers- en werknemersorganisaties in de waterbouw, de Vereniging van Waterbouwers, FNV Waterbouw en CNV Vakmensen. Het bestuur van het fonds is paritair samengesteld en bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers. Het secretariaat van het O&O-fonds is gevestigd te Den Haag.

Missie en visie

Betrokken en deskundig werken aan de “O’s” van opleiden en ontwikkelen in de waterbouw en gezamenlijk inspelen op ontwikkelingen in de waterbouw als verbindende factor.

Het O&O-fonds Waterbouw is een belangrijke schakel tussen werkgevers en aankomende werknemers en onderwijsinstellingen om voldoende mensen met de benodigde kwaliteiten te vinden en te behouden om de innovatie en groeiambities van de bedrijven in de waterbouwbranche blijvend te kunnen realiseren. Immers, geen innovatie zonder de juiste kennis, competenties en vaardigheden. Het O&O-fonds Waterbouw heeft daarbij een sterke ambitie om de waterbouw naar buiten te brengen als een moderne, internationale en dynamische sector met een goed toekomstperspectief voor werknemers bij succesvolle werkgevers waar continuïteit op de lange termijn wordt gewaarborgd.

Doelstelling

De doelstelling van het O&O-fonds Waterbouw is het bevorderen van de vakbekwaamheid en het sociaal beleid in de waterbouwbranche in zijn totaliteit.

Het O&O-fonds Waterbouw tracht dit te bereiken door het ontwikkelen van projecten en activiteiten die gericht zijn op:

  • Algemene promotie van de beroepen en opleidingen in de waterbouwbranche;
  • Specifieke promotie gericht op instroombevordering naar waterbouwopleidingen;
  • Het in stand houden van een kennisnetwerk met onderwijsinstellingen;
  • Het behoud en ontwikkeling van werknemers;
  • Ontwikkeling van sociaal beleid in de waterbouw.

Inkomsten / premie-heffing

De inkomsten van het O&O-fonds Waterbouw bestaan voornamelijk uit een premieheffing van 2,5 % over het pensioenplichtige loon van de (verplichte) cao-medewerkers. De premieheffing is geregeld in artikel 11 van de Bedrijfstakeigen regelingen (BTER) cao O&O-fonds Waterbouw.

Activiteiten

Het O&O-fonds Waterbouw financiert vraaggericht projecten op het gebied van instroombevordering en ontwikkeling van waterbouwonderwijs. In het kader van behoud en ontwikkeling van werknemers financiert het fonds de modules Volwasseneducatie die namens het fonds zijn ontwikkeld en overige cursussen die worden ontwikkeld op verzoek van bedrijven.

Het O&O-fonds Waterbouw ondersteunt de sector met projecten die gericht zijn op promotie, instroombevordering, ontwikkeling van lesmateriaal en onderwijs, ontwikkeling van medewerkers, sociaal beleid, duurzame inzetbaarheid en arbo & veiligheid. Het O&O-fonds u geeft u graag inzicht in haar projecten en activiteiten via een speciaal daartoe uitgegeven magazine.

Er is voor gekozen om dat langs een tijdlijn te doen die een leven lang waterbouw symboliseert: van kinderen op de basisschool naar jongeren in het voortgezet onderwijs en mbo- of hbo-onderwijs. En van jonge waterbouwers tot volwassen professionals die fit de finish halen en weerbaar zijn op de arbeidsmarkt.

De digitale uitgave van het magazine kunt u hier online lezen, of via deze link downloaden.

Samenwerkingsverbanden

Het O&O-fonds Waterbouw brengt als paritair Opleidings- en Ontwikkelingsfonds samenwerkende partijen in de waterbouw op één lijn in een gezamenlijke doelgerichte aanpak. Hierbij wordt waar nodig aansluiting gezocht bij aanpalende sectoren in het maritieme cluster.

Het secretariaat van het O&O-fonds Waterbouw fungeert als initiator en katalysator met als doel het realiseren van effectieve samenwerkingsverbanden.

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen over het O&O-fonds Waterbouw kunt u contact opnemen met het Secretariaat van het O&O-fonds in de Waterbouw, telefoonnummer 070 349 07 00 of via info@waterbouwers.nl.

Downloads

Leven en leren in de waterbouw
9082 WATERBOUW MAGAZINE digitaal