Veelgestelde vragen werknemers

Hieronder treft u de antwoorden op veelgestelde vragen aan.

Algemeen

Wanneer kan ik gebruik maken van de RVU-regeling?

Als u ten vroegste drie jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd wil stoppen met werken in de periode van 1 april 2022 t/m 31 december 2025, en voldoet aan de overige voorwaarden.

Hoe weet ik of ik recht heb op een uitkering via de RVU-regeling?

U stuurt een aanvraag naar ons in. Wij beoordelen uw aanvraag zo snel mogelijk. U krijgt na ongeveer 10 werkdagen bericht van ons. Wilt u vooraf weten of u aan de voorwaarden voldoet? Bespreek dit dan met uw werkgever of financieel adviseur. Ook uw vakbond kan u daar bij helpen.

Hoe vraag ik de RVU aan?

Als u gebruik wil maken van de RVU, vraagt u dit zelf aan. U vindt hier het aanmeldformulier. U hoort van ons of en wanneer uw aanvraag is goedgekeurd. U vraagt uw RVU tijdig aan, bijv. 3 maanden voordat u de RVU wilt laten ingaan.

Hoeveel geld krijg ik vanuit de RVU?

Voor 2023 krijgt u vanuit de RVU als u fulltime werkt € 24.444 bruto per jaar. Per maand is dit € 2037 bruto (in 2022 was dat € 1.874,-). Wanneer gebruik gemaakt wordt van de loonheffingskorting, bedraagt de netto uitkering ongeveer € 1.422,- per maand, zonder loonheffingskorting is dat € 1.174,- netto per maand. In dit bedrag zit al vakantiegeld. Werkt u parttime? Dan krijgt u een deel van dit bedrag.

Kan ik ook maar 1 jaar gebruik maken van de regeling?

Dat is op zich mogelijk, afhankelijk van uw leeftijd en de datum waarop u uw AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Als u bijvoorbeeld nog 3 jaar voor uw AOW-gerechtigde leeftijd zit, en u net voor of op 31 december 2025 de RVU-uitkering aanvraagt, dan heeft u geen mogelijkheid meer om slechts voor 1 jaar te kiezen, maar zal u voor de volle 3 jaar moeten meegaan in de regeling: anders valt er een gat tussen einde RVU-uitkering en ingang AOW-gerechtigde leeftijd!

Wel of niet toepassen van loonheffingskorting op de RVU-uitkering?

Op de RVU-uitkering moet belasting worden ingehouden. U kunt er voor kiezen om loonheffingskorting toe te passen op de RVU-uitkering. Door deze korting betaalt u minder belasting over de RVU-uitkering en is het nettobedrag hoger. Echter, als u ook gebruik maakt van vervroegd ouderdomspensioen van het Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw (BPF Waterbouw), zal ook vanuit het pensioenfonds de vraag gesteld worden of u de loonheffingskorting wil toepassen. U mag de loonheffingskorting maar op één uitkering tegelijkertijd toepassen.

Op het aanmeldingsformulier kunt u aangeven of u de loonheffingskorting wil toepassen op de RVU-uitkering. Overleg hierover eventueel ook met de adviseur bij het financiele maatwerkgesprek, zodat deze u hierover verder advies kan geven. Heeft u eerder aangegeven dat u de heffingskorting (al dan niet) wilt toepassen op de RVU-uitkering, maar wilt u dit na het maatwerkgesprek alsnog wijzigen? Geef dit dan door aan het secretariaat per e-mail aan: rvu@waterbouwers.nl.

Nabestaandenpensioen.

Als een uitkeringsgerechtigde komt te overlijden tussen einde dienstverband/aanvang RVU en de ingangsdatum van het pensioen dan is er sprake van een recht op nabestaandenpensioen.

Heb ik recht op een RVU-uitkering als ik aan alle voorwaarden voldoe?

Het aantal uitkeringen is afhankelijk van de beschikbare middelen. Als er onvoldoende beschikbare middelen zijn wordt u op de wachtlijst geplaatst. Indien u op de wachtlijst wordt geplaatst ontvangt u elk kwartaal een brief waarop wordt aangegeven of en op welke termijn een uitkering mogelijk wordt.

Uitkeringen en vergoedingen naast de RVU

Ik heb een uitkering. Kan ik dan gebruik maken van de RVU-regeling?

Nee, als u een IVA-, WW- of ZW-uitkering krijgt, kunt u geen gebruik maken van de RVU omdat u geen dienstverband heeft. Heeft u een WGA-uitkering? Ga verder naar vraag 'Wat gebeurt er als ik gedeeltelijk arbeidsongeschikt ben'.

Heb ik recht op een transitievergoeding als ik gebruik maak van de RVU-regeling?

Nee. Als u gebruik maakt van de RVU-regeling neemt u ontslag. Hiermee vervalt uw recht op een transitievergoeding.

Wat gebeurt er als ik gedeeltelijk arbeidsongeschikt ben?

Was u voor de datum dat u uit dienst ging gedeeltelijk arbeidsgeschikt? Dan heeft u recht op een RVU-uitkering voor het deel dat u wel arbeidsgeschikt bent. Wel zal dan goed gekeken moeten worden wat in uw individuele geval het met RVU gaan voor u in financiële zin betekent. Dit zal mede afhankelijk zijn van de afspraken over de RVU en uw individuele situatie. Ook heeft de RVU-uitkering mogelijk gevolgen voor de hoogte van de WGA-uitkering die u ontvangt. In de eerste plaats vanwege de verrekening van de RVU-uitkering met de WGA-uitkering. Bij verrekening wordt uit gegaan van het laatstverdiende loon voorafgaand aan het ingaan van de RVU. In de tweede plaats speelt het vrijwillig ontslag nemen, zoals bij een RVU-afspraak in het kader van de MDIEU het geval zal zijn, een rol bij een loongerelateerde WGA-uitkering. Bij een loongerelateerde WGA-uitkering, kan ontslag op initiatief van de werknemer leiden tot een maatregel van het UWV. Als dit het geval is wordt de uitkering gekort, zodanig dat de uitkering wordt verminderd met het uitkeringsbedrag dat niet zou zijn uitbetaald indien de betrokkene de arbeid zou hebben behouden. Geadviseerd wordt om in dit geval zeker een financieel adviseur te raadplegen voordat u daadwerkelijkgebruik maakt van de regeling (via maatwerkgesprek, uw vakbond of anderszins).

Pensioen en RVU

Wanneer gaat de RVU-uitkering in?

De RVU-uitkering gaat in op de dag na uw laatste werkdag (maximaal 3 jaar voor uw AOW-gerechtigde leeftijd).

Kan ik de RVU-uitkering aanvullen met mijn pensioen?

Dat kan. Standaard gaat uw pensioen in op de 1e van de maand waarin u AOW krijgt. Maar u kunt er ook voor kiezen om eerder met pensioen te gaan. Dan kunt u dus uw bedrag uit de RVU en pensioen samen krijgen. Wilt u meer weten over eerder met pensioen gaan? Neem dan contact op met BPF Waterbouw.

Om goed inzicht in uw financiële situatie te krijgen, kunt u het beste een gesprek aanvragen bij een pensioen- of financieel adviseur. Vanuit het O&O-fonds Waterbouw wordt uitkeringsgerechtigden een financieel maatwerkgesprek aangeboden. De kosten voor dit maatwerkgesprek worden vergoed door het O&O-fonds Waterbouw.

Heeft het invloed op mijn pensioenopbouw als ik gebruik maak van de RVU?

Ja. Na beëindiging van uw dienstverband stopt ook de pensioenopbouw.

RVU en uw dienstverband

Wanneer moet ik mijn dienstverband opzeggen?

U moet wachten tot u zeker weet dat u gebruik kunt maken van de regeling en u een schriftelijke definitieve toekenning heeft ontvangen. U moet wel gestopt zijn met werken op de eerste dag dat de RVU-uitkering ingaat. Dat is op de dag na uw laatste werkdag. Let daarbij wel op een eventuele opzegtermijn.

Bij wie kan ik terecht als ik vragen heb over mijn financiële planning?

Heeft u hulp nodig om financieel inzicht te krijgen? Dan kunt u het beste een gesprek aanvragen bij een financieel adviseur. Vanuit het O&O-fonds Waterbouw wordt uitkeringsgerechtigden een financieel maatwerkgesprek aangeboden. De kosten voor dit maatwerkgesprek worden vergoed door het O&O-fonds Waterbouw.