Geopotes

BPF Waterbouw

De afspraken over het pensioen voor werknemers in de waterbouw zijn vastgelegd in de pensioenregeling van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw (BPF Waterbouw) Dit fonds is een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds. De inhoud van de pensioenregeling komt tot stand in het overleg tussen sociale partners in de waterbouw.

Deelnemers

Het fonds verzekert de pensioenaanspraken voor (kort gezegd):

  • De werknemers in de sector waterbouw die vallen onder de cao Waterbouw;
  • De werknemers die bij werk in Nederland onder die cao zouden vallen;
  • De werknemers in dienst van een aangesloten werkgever, niet behorende tot één van de hiervoor genoemde groepen en die op basis van een overeenkomst tussen het fonds en die werkgever op vrijwillige basis deelnemen aan het fonds.

Organisatie

Het bestuur van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en pensioengerechtigden. Het doel van het bestuur is zorgen voor een goede, transparante uitvoering van de pensioenregeling.

Taken

Het bestuur stelt het beleid van het pensioenfonds vast en houdt toezicht op de uitvoering ervan. Het beheert het pensioengeld en zorgt voor een goed pensioen in de toekomst. Daarbij houdt het bestuur rekening met alle belanghebbenden. Het doet niet alles zelf, maar besteedt ook taken uit en zorgt dat dit werk goed wordt uitgevoerd.

Het bestuur van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw wordt gevormd door zes personen, te weten een onafhankelijk voorzitter, twee werkgeversbestuursleden, twee werknemersbestuursleden en een lid namens de gepensioneerden. De twee werkgeversbestuursleden worden benoemd door de Vereniging van Waterbouwers. Eén werknemersbestuurslid wordt benoemd door Nautilus/FNV Waterbouw en één werknemersbestuurslid wordt benoemd door CNV Vakmensen. Het fonds kent naast een bestuur ook een bestuursbureau een beleggingsadviescommissie, een verantwoordingsorgaan en raad van toezicht.

Regelingen

De pensioenregeling van BPF Waterbouw voorziet in een ouderdomspensioen met medeverzekerd nabestaandenpensioen op basis van middelloon vanaf de pensioengerechtigde leeftijd. De werkgever en de werknemer betalen hier beiden premie voor.

Aansluiting

De werkgever is verplicht aangesloten bij het Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw hij personeel in dienst heeft of neemt dat valt onder de cao voor de Waterbouw. De werkgever draagt dan premies af aan het Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw voor de uitvoering van de pensioenregeling.

Meer informatie

Meer informatie over het Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw kunt u vinden op de website van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw of via secretariaat@bpfwaterbouw.nl.