9381 WATERBOUW EINDRAPPORT IDI def b Page 01 v5

BTER cao RVU Waterbouw

In het Pensioenakkoord is een afspraak gemaakt, waarbij het tijdelijk fiscaal mogelijk wordt gemaakt om drie jaar eerder te stoppen met werken. Eind november 2021 hebben Cao-Partijen Waterbouw besloten dat er ook een mogelijkheid komt voor medewerkers in de cao Waterbouw om drie jaar eerder te kunnen stoppen met werken. De Regeling Vervroegde Uittreding (RVU) Waterbouw is ingegaan op 1 april 2022.

Deze regeling is vastgelegd in de cao BTER RVU Waterbouw en kent een bredere werkingssfeer dan de Arbeidsvoorwaarden cao Waterbouw: onder ‘werknemer’ wordt in de cao BTER RVU Waterbouw en voor de Stichting Vervroegde Uittreding Waterbouw verstaan een persoon in dienst van een in Nederland gevestigde onderneming of deel van die onderneming, die valt onder de werkingssfeer van deze cao conform artikel 2 van deze cao, werkzaam in een functie waarvoor een basisweekloon is of kan worden bepaald op grond van het bepaalde in artikel 7 en 8 van Hoofdstuk 2 van deze cao, indien en voor zover diegene betrokken is bij werkzaamheden als omschreven in artikel 2.1 van deze cao die worden uitgevoerd binnen en/of buiten Nederland.

Medewerkers die nu in het buitenland werken, maar onder bovenstaande definitie vallen, kunnen daarmee ook deelnemen in de RVU-regeling.

Administratie en uitvoering

In deze cao is een aantal statuten en reglementen opgenomen waarover sociale partners afspraken hebben gemaakt.
Het betreft de statuten en reglementen van de RVU Waterbouw (cao BTER RVU Waterbouw).

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen verwijzen wij u graag naar uitgebreide pagina op deze website, RVU Waterbouw. Daarnaast kunt u contact opnemen met het Secretariaat van Cao-Partijen Waterbouw, telefoonnummer 070 349 07 00 of via info@waterbouwers.nl.