Homepage Bg

BTER cao O&O-fonds Waterbouw

De Bedrijfstakeigen Regelingen cao O&O-fonds Waterbouw is van toepassing op werkgevers van ondernemingen die vallen binnen de werkingssfeer van deze cao. 

Werkingssfeer

De BTER cao O&O-fonds Waterbouw is van toepassing op ondernemingen die geheel of gedeeltelijk:

  • Baggermaterieel exploiteren;
  • Bagger- of bijkomende werken aannemen en/of uitvoeren en zich bezighouden met het daarbij betrokken natte transport;
  • Werkzaamheden aannemen en/of uitvoeren op het natte stort;
  • Baggerwerkzaamheden aannemen en/of uitvoeren voor kabel- en zinkersleuven;
  • Baggeren, zuigen, opspuiten, verplaatsen en materialen winnen voor industriële of andere doeleinden (daaronder begrepen natte zandwinning);
  • Zich bezig houden met het aanleggen, verbeteren en onderhouden van waterkeringen, water-, spoor-, rij- of wandelwegen, havens, grondwerken en terreinen voor industrie, recreatie en burgerlijke- en utiliteitsbouw.

Naar de plaats van het werk

De BTER cao O&O-fonds Waterbouw is van toepassing op ondernemingen en werknemers voor zover zij betrokken zijn bij de werkzaamheden als omschreven in de werkingssfeer en wanneer deze worden uitgevoerd binnen Nederland en het gedeelte van het continentale plat waarover Nederland soevereine rechten heeft.

Samengestelde ondernemingen

Bij samengestelde ondernemingen die naast waterbouw-/baggerbedrijf ook actief zijn als bouwbedrijf geldt dat indien de productie van de werkzaamheden in de Waterbouw overheersen de cao’s Waterbouw van toepassing zijn.

Dispensatie

Een werkgever kan onder bepaalde omstandigheden dispensatie van de BTER cao O&O-fonds Waterbouw aanvragen door een schriftelijk verzoek in te dienen bij de Paritaire Commissie Waterbouw, Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV te Den Haag. Meer informatie via info@waterbouwers.nl.

Administratie en uitvoering

In deze cao is een aantal statuten en reglementen opgenomen waarover sociale partners afspraken hebben gemaakt.
Het betreft de statuten en reglementen van het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Waterbouw (cao BTER O&O-fonds Waterbouw).

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met het Secretariaat van CAO-Partijen Waterbouw, telefoonnummer 070 349 07 00 of via info@waterbouwers.nl.

Downloads

cao BTER O&O-fonds Waterbouw 2022-2027
cao BTER O_O fonds Waterbouw 2022 2027
Onderhandelingsresultaat cao BTER O&O-fonds Waterbouw 2022-2027
Getekend onderhandelingsresultaat cao BTER O&O-fonds Waterbouw 2022-2027
cao BTER Waterbouw 2020-2022
CAO BTER Waterbouw 2020-2022
cao BTER Waterbouw 2019-2020
cao BTER Waterbouw 2019-2020
Onderhandelingsresultaat BTER cao Waterbouw 2019-2020
Onderhandelingsresultaat BTER cao Waterbouw 2019-2020
cao BTER Waterbouw 2018-2019
cao BTER Waterbouw 2018-2019
Onderhandelingsresultaat cao BTER Waterbouw 2018-2019
Onderhandelingsresultaat cao BTER Waterbouw 2018-2019
cao BTER Waterbouw 2013-2018, aangepast 2016
Cao BTER Waterbouw 2013-2018, Aangepast 2016
cao BTER Waterbouw 2013-2018
Cao BTER Waterbouw 2013-2018
cao BTER Waterbouw 2011-2013
Cao BTER Waterbouw 2011-2013
cao BTER Waterbouw 2010-2011
Cao BTER Waterbouw 2010-2011