Op deze pagina vindt u de nodige informatie over de Regeling Vervroegde Uittreding (RVU) Waterbouw.

In het Pensioenakkoord is een afspraak gemaakt, waarbij het tijdelijk fiscaal mogelijk wordt gemaakt om drie jaar eerder te stoppen met werken. Eind november 2021 hebben Cao-Partijen Waterbouw besloten dat er ook een mogelijkheid komt voor medewerkers in de cao Waterbouw om drie jaar eerder te kunnen stoppen met werken. De Regeling Vervroegde Uittreding (RVU) Waterbouw gaat in op 1 april 2022.

Deze regeling is vastgelegd in de cao BTER RVU Waterbouw en kent een bredere werkingssfeer dan de Arbeidsvoorwaarden cao Waterbouw: onder ‘werknemer’ wordt in de cao BTER RVU Waterbouw en voor de Stichting Vervroegde Uittreding Waterbouw verstaan een persoon in dienst van een in Nederland gevestigde onderneming of deel van die onderneming, die valt onder de werkingssfeer van deze cao conform artikel 2 van deze cao, werkzaam in een functie waarvoor een basisweekloon is of kan worden bepaald op grond van het bepaalde in artikel 7 en 8 van Hoofdstuk 2 van deze cao, indien en voor zover diegene betrokken is bij werkzaamheden als omschreven in artikel 2.1 van deze cao die worden uitgevoerd binnen en/of buiten Nederland.

Medewerkers die nu in het buitenland werken, maar onder bovenstaande definitie vallen, kunnen daarmee ook deelnemen in de RVU-regeling.

De RVU in het kort

Als u aan de voorwaarden voldoet en geboren bent tussen 1955 en 1961 en werkt in de cao Waterbouw kunt u tot en met december 2025 gebruik maken van deze regeling, waarbij de uitkering kan doorlopen tot uiterlijk december 2028. U mag tot drie jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd stoppen met werken. U ontvangt dan vanuit de stichting RVU Waterbouw een maandelijkse uitkering, die u mogelijk kunt aanvullen met het naar voren brengen van uw opgebouwde pensioen of spaargeld.

Het RVU bedrag voor 2022 is maximaal € 1.874,- bruto per maand. De hoogte van de RVU-uitkering is afgeleid van de AOW-uitkering. Het is niet exact gelijk aan het AOW-bedrag, maar afgeleid van de netto AOW-uitkering.

Financieel maatwerkgesprek

Bij deze regeling kan gebruik gemaakt worden van de mogelijkheid tot een financieel maatwerkgesprek. In dit gesprek legt een adviseur uit hoe het inkomen eruit komt te zien voor AOW, wanneer er normaal doorgewerkt wordt en hoe het inkomen opgebouwd gaat worden na AOW. Zo krijgt de deelnemer een begrijpelijke toelichting op het pensioeninkomen. Vervolgens wordt er een maatwerkrapport opgesteld waarin deelname aan de RVU-regeling inzichtelijk gemaakt wordt. Hierbij wordt ook ingegaan op de mogelijkheden van (elders opgebouwde) pensioenaanspraken, inclusief dat van de partner. Ook beschikbare lijfrentes, spaartegoeden en de, indien aanwezige, hypotheek worden hierbij meegenomen. De adviseurs werken alle wensen en mogelijkheden op individuele basis uit en maken de financiële gevolgen van keuzes inzichtelijk. Na afloop van het gesprek ontvangt de deelnemer een persoonlijk maatwerkrapport waarin de diverse scenario’s zijn uitgewerkt.
De kosten voor dit maatwerkgesprek worden vergoed door het O&O-fonds Waterbouw.

Hieronder worden de regeling en voorwaarden toegelicht voor werknemers en werkgevers.