RVU Werknemers

Op deze pagina treft u informatie aan voor werknemers over de Regeling Vervroegde Uittreding (RVU) Waterbouw.

Bent u geboren bent tussen 1955 en 1961? En voldoet u aan de definitie van werknemer* in de zin van de cao BTER RVU Waterbouw? Dan kunt u misschien gebruik maken van de Regeling Vervroegde Uittreding (RVU) Waterbouw. Zo kunt u drie jaar voor uw AOW-gerechtigde leeftijd stoppen met werken.
U moet dan wel voldoen aan een aantal voorwaarden.

U kunt gebruik maken van deze regeling als u:

  • ten vroegste drie jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd wil stoppen met werken in de periode van 1 april 2022 t/m 31 december 2025; en
  • werkt bij een werkgever die premie afdraagt voor deze regeling. U vraagt dit na bij uw werkgever;
  • minstens 10 jaar direct voorafgaand aan het recht op uitkering werknemer bent geweest in de waterbouw, in de zin van artikelen 1.6 en 9.1 van het reglement Vervroegde Uittreding (RVU) Waterbouw. (Voor de berekening van de termijn van 10 jaar worden onderbrekingen van zes maanden en korter meegerekend in de termijn).

Aanmelden voor een RVU-uitkering

Als u gebruik wil maken van de RVU-regeling, kunt u zich aanmelden middels het aanmeldformulier.

U doorloopt daarbij de volgende stappen:

  • Vul het formulier helemaal in.
  • Zet uw handtekening op het formulier.
  • Uw werkgever vult het werkgeversdeel in en ondertekent dit.
  • Controleer of u alle bijlagen heeft.

Scan dit formulier met de gevraagde stukken en mail het naar rvu@waterbouwers.nl, of stuur het per post naar: De Stichting Vervroegde Uittreding (RVU) Waterbouw, Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag.

Invullen en terugsturen van dit formulier verplicht u nog tot niets, maar dient om te toetsen of u aan de voorwaarden van de regeling voldoet en voor de verdere administratie als u besluit gebruik te maken van de regeling.

Het uiteindelijke besluit tot deelname aan de regeling neemt u zelf als u zeker weet dat u gebruik kunt maken van de regeling en u een schriftelijke definitieve toekenning heeft ontvangen. U kunt dan overgaan tot opzeggen van het dienstverband bij uw werkgever. De bevestiging van opzegging van uw werkgever stuurt u naar De Stichting Vervroegde Uittreding (RVU) Waterbouw. U heeft het besluit en tijdstip om deel te nemen dus zelf in de hand!

Financieel maatwerkgesprek

In het aanmeldformulier kunt u ook aangeven gebruik te willen maken van de mogelijkheid tot een financieel maatwerkgesprek. In dit gesprek legt een adviseur u uit hoe het inkomen eruit komt te zien voor AOW, wanneer u blijft doorwerken en hoe het inkomen opgebouwd gaat worden na AOW. Zo krijgt u een begrijpelijke toelichting op uw pensioeninkomen. Vervolgens wordt er een maatwerkrapport opgesteld waarin deelname aan de RVU-regeling inzichtelijk gemaakt wordt. Hierbij wordt ook ingegaan op de mogelijkheden van (elders opgebouwde) pensioenaanspraken, inclusief dat van de partner. Ook beschikbare lijfrentes, spaartegoeden en de, indien aanwezige, hypotheek worden hierbij meegenomen. De adviseurs werken alle wensen en mogelijkheden op individuele basis uit en maken de financiële gevolgen van keuzes inzichtelijk. Na afloop van het gesprek ontvangt u uw persoonlijke maatwerkrapport waarin de diverse scenario’s zijn uitgewerkt.

De kosten voor dit maatwerkgesprek worden vergoed door het O&O-fonds Waterbouw.

Veelgestelde vragen

FAQ

* Definitie "werknemer" volgens de cao BTER RVU Waterbouw

Onder ‘werknemer’ wordt in de cao BTER RVU Waterbouw en voor de Stichting Vervroegde Uittreding Waterbouw verstaan een persoon in dienst van een in Nederland gevestigde onderneming of deel van die onderneming, die valt onder de werkingssfeer van deze cao conform artikel 2 van deze cao, werkzaam in een functie waarvoor een basisweekloon is of kan worden bepaald op grond van het bepaalde in artikel 7 en 8 van Hoofdstuk 2 van deze cao, indien en voor zover diegene betrokken is bij werkzaamheden als omschreven in artikel 2.1 van deze cao die worden uitgevoerd binnen en/of buiten Nederland.

De tekst van de cao BTER RVU Waterbouw kunt u hieronder downloaden.

Downloads

Statuten Stichting Vervroegde Uittreding (RVU) Waterbouw
Statuten RVU Waterbouw v2022.08.02
Reglement Vervroegde Uittreding (RVU) Waterbouw
Reglement Vervroegde Uittreding RVU Waterbouw
cao BTER RVU Waterbouw
CAO BTER RVU Waterbouw 2022