Onderhandelingsresultaat cao Waterbouw bereikt

Cao-partijen in de Waterbouw: FNV Waterbouw, CNV Vakmensen en de Vereniging van Waterbouwers hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over aanpassingen van de arbeidsvoorwaarden cao Waterbouw.

De arbeidsvoorwaarden cao Waterbouw heeft een looptijd van een jaar:
van 1 april 2021 tot en met 31 maart 2022.

  • De cao-lonen zullen gedurende de looptijd structureel stijgen met 2,5% per 1 april 2021.
  • Partijen zijn overeengekomen dat de tarieven voor vergoedingen zoals genoemd in de artikelen 17, 26, en 29 per 1 april 2021 worden verhoogd met 2,5%.


Als gevolg van de corona maatregelen waren fysieke bijeenkomsten en onderhandelingen niet mogelijk, maar hebben partijen wel intensief en constructief overleg met elkaar gevoerd in het belang van onze sector over de grote opgaven die op de cao-tafel liggen.

De marktomstandigheden vanwege de stikstof en PFAS problematiek in combinatie met COVID-19 zijn onzeker, zeker voor het komende half jaar waarin vooral kleinere bedrijven problemen ervaren met het uitblijven van projecten als gevolg van de vergunningenproblematiek en vertraging van het op de markt brengen van nieuw werk door opdrachtgevers.

Daarnaast spannen werkgevers en werknemers zich gezamenlijk in om te komen tot een goede uitwerking van het pensioenakkoord: een nieuwe bedrijfstakpensioenregeling, vervroegde uittreding (RVU) en duurzame inzetbaarheid.

Behoud van werkgelegenheid en voldoende instroom van goed geschoold technisch personeel heeft daarbij ook alle aandacht van partijen. Partijen hebben daarom afgesproken om vraag en aanbod in de sector in kaart te brengen en te zorgen voor bemiddeling van werknemers voor wie ontslag dreigt om deze bij andere bedrijven onder te brengen, met het oogmerk om hen te behouden voor de sector.
De sector wil zich profileren als een aantrekkelijke, moderne en innovatieve sector.

De andere cao’s Waterbouw, te weten de cao Bedrijfstakeigen Regelingen (BTER) Waterbouw en de cao Onwerkbaar Weer Regeling Waterbouw hebben een looptijd van 1 april 2020 t/m 31 maart 2022 en zijn beide algemeen verbindend verklaard.

Hier kunt u u het volledige onderhandelingsresultaat vinden.

Meer informatie over de CAO Waterbouw: http://www.waterbouw.nl/werkgevers/cao-waterbouw/