Vervroegde uittreding voor de waterbouw - RVU Waterbouw

22-02-2024

Vervroegde uittreding voor de waterbouw

Het O&O-fonds Waterbouw heeft de RVU-folder 2024 uitgebracht met alle informatie voor medewerkers vanaf 64 jaar, waarvoor RVU-premie wordt afgedragen en die geboren zijn tussen 1955 en september 1961, om eerder te kunnen stoppen met werken. Als aan de voorwaarden wordt voldaan kunnen zij tot en met 31 december 2025 gebruik maken van deze regeling. Wij vragen u vriendelijk om deze regeling extra onder de aandacht te brengen van medewerkers die hiervoor in aanmerking komen.

Eerder stoppen met werken

In het Pensioenakkoord is een afspraak gemaakt, waardoor het tijdelijk fiscaal mogelijk wordt om drie jaar eerder te stoppen met werken. Eind november 2021 hebben Cao-Partijen Waterbouw besloten dat er ook een mogelijkheid komt voor medewerkers in de cao Waterbouw om drie jaar eerder te kunnen stoppen met werken. De Regeling Vervroegde Uittreding (RVU) Waterbouw is ingegaan op 1 april 2022.

Deze regeling is vastgelegd in de cao BTER RVU Waterbouw en kent een bredere werkingssfeer dan de Arbeidsvoorwaarden cao Waterbouw. Onder ‘werknemer’ wordt in de cao BTER RVU Waterbouw en voor de Stichting Vervroegde Uittreding Waterbouw verstaan een persoon in dienst van een in Nederland gevestigde onderneming of deel van die onderneming, die valt onder de werkingssfeer van deze cao conform artikel 2 van deze cao, werkzaam in een functie waarvoor een basisweekloon is of kan worden bepaald op grond van het bepaalde in artikel 7 en 8 van Hoofdstuk 2 van deze cao, indien en voor zover diegene betrokken is bij werkzaamheden als omschreven in artikel 2.1 van deze cao die worden uitgevoerd binnen en/of buiten Nederland.

Medewerkers die in het buitenland werken, maar onder bovenstaande definitie vallen, kunnen daarmee ook deelnemen in de RVU-regeling.

De RVU in het kort

Als u aan de voorwaarden voldoet en geboren bent tussen 1955 en 30 september 1961 en werkt in de cao Waterbouw kunt u tot en met december 2025 gebruik maken van deze regeling, waarbij de uitkering kan doorlopen tot uiterlijk december 2028. U mag tot drie jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd stoppen met werken. U ontvangt dan vanuit de stichting RVU Waterbouw een maandelijkse uitkering, die u mogelijk kunt aanvullen met het naar voren brengen van uw opgebouwde pensioen of spaargeld.

Het RVU bedrag voor 2024 is maximaal € 2.182,- bruto per maand. De hoogte van de RVU-uitkering is afgeleid van de AOW-uitkering. Het is niet exact gelijk aan het AOW-bedrag, maar afgeleid van de netto AOW-uitkering.

Meer informatie: