Nederland Maritiem Land Jaarverslag 2021 beschikbaar

Net als 2020 werd ook 2021 beheerst door uitdagingen en onzekerheden rondom het
coronavirus. Voor de maritieme sector werd het daardoor niet gemakkelijker. Waar veel zakelijke dienstverleners relatief eenvoudig kunnen overstappen naar thuiswerkbeleid en online
meetings, is dat in de maritieme sector niet zo simpel!

Naast autonoom varen is vooral emissieloos varen hét thema van 2021 geweest en zal dit ook de komende jaren blijven. De maritieme sector heeft grootse plannen om Nederland als koploper in de maritieme energietransitie op de wereldkaart te zetten. Hiervoor is in NML-verband de doelstelling van het Maritiem Masterplan afgelopen jaar verder uitgebreid naar 50 emissieloze schepen in 2030, geflankeerd door een aantal proeftuinen in de vorm van duurzame productieketens en een forse inspanning op het gebied van human capital om ook de workforce het been te kunnen laten bijtrekken voor de noodzakelijke know-how.

Om de financiering van de ontwikkeling en demonstratie van emissieloze technologieën rond
te krijgen, is een beroep gedaan op het Nationaal Groeifonds en op de overheid als launching
customer. Hierbij heeft NML samengewerkt met de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Economische Zaken en Klimaat en Defensie.

Daarnaast heeft NML met de aangesloten leden een sleutelrol gespeeld in het tot stand komen
van diverse consortia. Met deze consortia zijn voorstellen ingediend voor de R&D subsidieregeling voor de mobiliteitssectoren. Deze regeling – ingegeven door de huidige pandemie – voorziet in steun voor R&D ten behoeve van bedrijven en kennisinstellingen, gekoppeld aan digitalisering en verduurzaming. Eind november werd bekend dat in totaal € 52,9 miljoen is toegekend aan maritieme innovatieprojecten. De laatste keer dat de maritieme sector qua financiële omvang een vergelijkbare subsidie in de wacht wist te slepen, was in 2007!

Ook is de transitie naar NML 3.0 voortgezet met een aantal belangrijke veranderingen
waardoor de organisatie wendbaarder en minder bureaucratisch moet worden. Dit betekent niet
alleen dat de bestuursstructuur werd herzien, maar ook dat het bureau een reorganisatie heeft
ondergaan om beter in te kunnen spelen op de veranderende behoeften van de sector. In het
kader van deze transitie zijn ook de visie, missie en strategische prioriteiten opnieuw gedefinieerd.

Wilt u meer te weten over alle highlights van NML, over de inhoudelijke vraagstukken en over de missie en visie en strategische prioriteiten van NML?

Download dan nu het volledige jaarverslag!