De afspraken over het pensioen voor werknemers in de waterbouw zijn vastgelegd in de pensioenregeling van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw (BPF Waterbouw) Dit fonds is een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds. De inhoud van de pensioenregeling komt tot stand in het overleg tussen sociale partners in de waterbouw.

Deelnemers

Het fonds verzekert de pensioenaanspraken voor (kort gezegd):

  • De werknemers in de sector waterbouw die vallen onder de cao Waterbouw;
  • De werknemers die bij werk in Nederland onder die cao zouden vallen;
  • De werknemers die vallen onder de cao Grindbaggerbedrijf;
  • De werknemers in dienst van een aangesloten werkgever, niet behorende tot één van de hiervoor genoemde groepen en die op basis van een overeenkomst tussen het fonds en die werkgever op vrijwillige basis deelnemen aan het fonds.

Organisatie

Het bestuur van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw wordt gevormd door zeven personen, drie werkgeversbestuursleden, twee werknemersbestuursleden, een lid namens de gepensioneerden en een onafhankelijk lid. De drie werkgeversbestuursleden worden benoemd door de Vereniging van Waterbouwers. Een werknemersbestuurslid wordt benoemd door FNV Waterbouw en één werknemersbestuurslid wordt benoemd door CNV Vakmensen. Het fonds kent naast een bestuur ook een directie, een beleggingsadviescommissie, een verantwoordingsorgaan en raad van toezicht.

Regelingen

De pensioenregeling van BPF Waterbouw voorziet in een ouderdomspensioen met medeverzekerd nabestaandenpensioen op basis van middelloon vanaf de pensioengerechtigde leeftijd. De werkgever en de werknemer betalen hier beiden premie voor.

Wat houdt deelname aan de pensioenregeling ongeveer in?

Als u deelneemt aan de pensioenregeling van BPF Waterbouw dan:

  • Bouwt u ouderdomspensioen op. Daardoor kunt u later aanspraak maken op een levenslange pensioenuitkering. Deze uitkering is maandelijks;
  • Krijgt uw partner een nabestaandenpensioen als u komt te overlijden. Voor uw kinderen is er dan een wezenpensioen;
  • Kunt u aanspraak maken op een invaliditeitsuitkering / arbeidsongeschiktheidspensioen indien u onverhoopt als gevolg van arbeidsongeschiktheid niet langer in staat bent om volledig te werken en in aanmerking komt voor een WIA vervolguitkering of een vervolguitkering op grond van de WAO;
  • Heeft u recht op een premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid.

Voor de precieze inhoud van de aanspraken en de voorwaarden die gelden om daarvoor in aanmerking te komen verwijzen wij u naar de reglementen zoals opgenomen op de website van het BPF Waterbouw.

Hoe zit dat met indexatie / verhoging van de pensioenen?

Het BPF Waterbouw streeft ernaar om jaarlijks de opgebouwde pensioenrechten van de deelnemers die werken in de waterbouw te verhogen met de CAO-loonstijging in de CAO Waterbouw.

Voor de opgebouwde pensioenrechten van degenen die niet meer in de waterbouw werken en voor de ingegane pensioenuitkeringen streeft het BPF Waterbouw ernaar om deze jaarlijks aan te passen in overeenstemming met de inflatie. Met uitzondering van de laatste jaren is het BPF Waterbouw bijna steeds in staat geweest om de pensioenrechten en –uitkeringen te indexeren. Garanties voor de toekomst zijn er echter niet. Indexeren hangt vooral af van de beleggingsopbrengsten van het fonds.

Wat is de premie die voor het pensioen wordt betaald?

Op de website van het BPF Waterbouw is een overzicht te vinden van de premies, met een verdeling van het premiepercentage tussen werkgevers en werknemers.

Dekkingsgraad

Om alle pensioenen nu en in de toekomst uit te kunnen keren is het belangrijk dat het fonds financieel gezond is en blijft. Daarom wordt de financiële situatie van het pensioenfonds Waterbouw goed in de gaten gehouden. Niet alleen door het bestuur, maar ook door de verschillende toezichthouders. De dekkingsgraad is een belangrijke graadmeter voor de financiële positie van het fonds.

De dekkingsgraad geeft de verhouding aan tussen de financiële middelen (het vermogen) en de pensioenverplichtingen (de pensioenen) die nu en in de toekomst moeten worden uitgekeerd). Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter het pensioenfonds er financieel voorstaat. Er is dan immers meer geld in kas om de pensioenen te betalen.

In het nieuwsoverzicht van BPF Waterbouw worden berichten over de ontwikkeling van de dekkingsgraad gepubliceerd.

Voor uw pensioendatum stoppen met werken is mogelijk. Hoeveel eerder u kunt stoppen en op welke uitkering u dan recht heeft, verschilt. Op de kennisgeving die u jaarlijks van het pensioenfonds ontvangt wordt al een indicatie gegeven van de hoogte van de (bruto-)uitkering die u zult ontvangen wanneer u op een bepaalde leeftijd stopt en u tot die leeftijd ongewijzigd pensioen blijft opbouwen. Hierover kunt u meer informatie krijgen bij het pensioenfonds. Als u lid bent van FNV Waterbouw, kunt u ook bij de Vakbondsconsulent in uw regio terecht om uit te laten rekenen hoe hoog uw pensioen is bij diverse uittredingsleeftijden.

Toekomst pensioenfonds BPF Waterbouw

Er is de afgelopen jaren door sociale partners in afstemming met het bestuur van het Bedrijfstakpensioenfonds (BPF) Waterbouw overleg gevoerd over de toekomst van BPF Waterbouw.

Er wordt door sociale partners en het bestuur BPF Waterbouw gezamenlijk onderzoek gedaan naar de toekomst van het pensioenfonds. Het streven is om zowel de pensioenregeling, de toekomstig op te bouwen rechten, als de al opgebouwde pensioenaanspraken en pensioenuitkeringen bij BPF Waterbouw, onder te brengen bij één nieuwe pensioenuitvoerder. Aangezien sociale partners en BPF Waterbouw afzonderlijk afwegingen maken en besluiten nemen op basis van eigen besluitvormingscriteria, is het mogelijk dat de pensioenregeling en de toekomstig op te bouwen rechten enerzijds en de opgebouwde pensioenaanspraken en pensioenuitkeringen anderzijds afzonderlijk zullen worden ondergebracht.

Meer informatie

Meer informatie over het Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw kunt u vinden op de website van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw of via secretariaat@bpfwaterbouw.nl.