Handboek VGM Signalisaties Waterbouw

Op het terrein van veiligheidssignalisatie heeft de waterbouw te maken met nationale, Europese en internationale wetgeving. Het betreft o.a. alle regelgeving voor de (zee)scheepvaart en de Arbowet. Verder zijn ook bepaalde normen als ISO van belang. Er is veel informatie beschikbaar als het gaat om VGM signalisatie. In de praktijk is er ook veel interpretatie van wet- en regelgeving, waardoor het moeilijk is om te komen tot een uniforme signalisatie voor de Waterbouw.

Na een inventarisatie van alle beschikbare informatie en een kritische toetsing van de uitgangspunten die aan de diverse normen ten grondslag liggen is in nauwe samenwerking met de werkgroep Arbo en de leden van de Vereniging van Waterbouwers een handboek VGM Signalisaties Waterbouw tot stand gekomen. Dit handboek wordt regelmatig binnen de werkgroep Arbo geëvalueerd en waar nodig aangepast.

Het handboek draagt bij aan een uniforme toepassing van gestandaardiseerde veiligheids- en vluchtroute signalisaties die de veiligheid in de Waterbouw zeker ten goede zal komen.

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met het Secretariaat van CAO-Partijen in de Waterbouw, telefoonnummer 070 349 07 00 of via info@waterbouwers.nl.