De afspraken over het pensioen voor werknemers in de waterbouw zijn vastgelegd in de pensioenregeling van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw (BPF Waterbouw) Dit fonds is een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds. De inhoud van de pensioenregeling komt tot stand in het overleg tussen sociale partners in de waterbouw.

Deelnemers

Het fonds verzekert de pensioenaanspraken voor (kort gezegd):

  • De werknemers in de sector waterbouw die vallen onder de cao Waterbouw;
  • De werknemers die bij werk in Nederland onder die cao zouden vallen;
  • De werknemers die vallen onder de cao Grindbaggerbedrijf;
  • De werknemers in dienst van een aangesloten werkgever, niet behorende tot één van de hiervoor genoemde groepen en die op basis van een overeenkomst tussen het fonds en die werkgever op vrijwillige basis deelnemen aan het fonds.

Organisatie

Het bestuur van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw wordt gevormd door zeven personen, drie werkgeversbestuursleden, twee werknemersbestuursleden, een lid namens de gepensioneerden en een onafhankelijk lid. De drie werkgeversbestuursleden worden benoemd door de Vereniging van Waterbouwers. Een werknemersbestuurslid wordt benoemd door FNV Waterbouw en één werknemersbestuurslid wordt benoemd door CNV Vakmensen. Het fonds kent naast een bestuur ook een directie, een beleggingsadviescommissie, een verantwoordingsorgaan en raad van toezicht.

Regelingen

De pensioenregeling van BPF Waterbouw voorziet in een ouderdomspensioen met medeverzekerd nabestaandenpensioen op basis van middelloon vanaf de pensioengerechtigde leeftijd. De werkgever en de werknemer betalen hier beiden premie voor.

Aansluiting

De werkgever is verplicht aangesloten bij het Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw hij personeel in dienst heeft of neemt dat valt onder de cao voor de Waterbouw. De werkgever draagt dan premies af aan het Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw voor de uitvoering van de pensioenregelingen en de cao-regelingen vanuit de Bedrijfstakeigen Regelingen CAO Waterbouw (BTER).

Overzicht premies

Op de website van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw zijn de premiegegevens te vinden, met een verdeling van het premiepercentage tussen werkgevers en werknemers.

Dekkingsgraad

Om alle pensioenen nu en in de toekomst uit te kunnen keren is het belangrijk dat het fonds financieel gezond is en blijft. Daarom wordt de financiële situatie van het pensioenfonds Waterbouw goed in de gaten gehouden. Niet alleen door het bestuur, maar ook door de verschillende toezichthouders. De dekkingsgraad is een belangrijke graadmeter voor de financiële positie van het fonds.

De dekkingsgraad geeft de verhouding aan tussen de financiële middelen (het vermogen) en de pensioenverplichtingen (de pensioenen) die nu en in de toekomst moeten worden uitgekeerd). Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter het pensioenfonds er financieel voorstaat. Er is dan immers meer geld in kas om de pensioenen te betalen.

In het nieuwsoverzicht van BPF Waterbouw worden berichten over de ontwikkeling van de dekkingsgraad gepubliceerd.

Toekomst pensioenfonds BPF Waterbouw

Er is de afgelopen jaren door sociale partners in afstemming met het bestuur van het Bedrijfstakpensioenfonds (BPF) Waterbouw overleg gevoerd over de toekomst van BPF Waterbouw.

Er wordt door sociale partners en het bestuur BPF Waterbouw gezamenlijk onderzoek gedaan naar de toekomst van het pensioenfonds. Het streven is om zowel de pensioenregeling, de toekomstig op te bouwen rechten, als de al opgebouwde pensioenaanspraken en pensioenuitkeringen bij BPF Waterbouw, onder te brengen bij één nieuwe pensioenuitvoerder. Aangezien sociale partners en BPF Waterbouw afzonderlijk afwegingen maken en besluiten nemen op basis van eigen besluitvormingscriteria, is het mogelijk dat de pensioenregeling en de toekomstig op te bouwen rechten enerzijds en de opgebouwde pensioenaanspraken en pensioenuitkeringen anderzijds afzonderlijk zullen worden ondergebracht.

Meer informatie

Meer informatie over het Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw kunt u vinden op de website van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw of via secretariaat@bpfwaterbouw.nl.