Als u in loondienst werkt of heeft gewerkt in de Waterbouw, dan zijn de afspraken over uw pensioen vastgelegd in de Pensioenregeling van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw (BPF Waterbouw). De inhoud van de pensioenregeling komt tot stand in overleg tussen sociale partners in de Waterbouw. De uitvoering van de pensioenregeling vindt plaats in BPF Waterbouw. Op de website van BPF Waterbouw vindt u nieuws en informatie over uw pensioenregeling, de reglementen, de pensioenpremie, het beleggingsbeleid en de samenstelling van het bestuur en de deelnemersraad.

Organisatie

Het bestuur van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw wordt gevormd door zeven personen, drie werkgeversbestuursleden, twee werknemersbestuursleden, een lid namens de gepensioneerden en een onafhankelijk lid. De drie werkgeversbestuursleden worden benoemd door de Vereniging van Waterbouwers. Een werknemersbestuurslid wordt benoemd door FNV Waterbouw en één werknemersbestuurslid wordt benoemd door CNV Vakmensen. Het fonds kent naast een bestuur ook een directie, een beleggingsadviescommissie, een verantwoordingsorgaan en raad van toezicht.

Verantwoordingsorgaan

De inspraak van werknemers en gepensioneerden is geregeld via het verantwoordingsorgaan. Deze kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan het bestuur van het pensioenfonds. Ook legt het bestuur verantwoording af aan het pensioenfonds over het beleid en de uitvoering ervan.

Hoe zit dat met indexatie / verhoging van de pensioenen?

Het BPF Waterbouw streeft ernaar om jaarlijks de opgebouwde pensioenrechten van de deelnemers die werken in de waterbouw te verhogen met de cao-loonstijging in de cao Waterbouw.

Voor de opgebouwde pensioenrechten van degenen die niet meer in de waterbouw werken en voor de ingegane pensioenuitkeringen streeft het BPF Waterbouw ernaar om deze jaarlijks aan te passen in overeenstemming met de inflatie.

Met uitzondering van de laatste jaren is het BPF Waterbouw bijna steeds in staat geweest om de pensioenrechten en –uitkeringen te indexeren. Garanties voor de toekomst zijn er echter niet, indexeren hangt vooral af van de beleggingsopbrengsten van het fonds.

Toekomst pensioenfonds BPF Waterbouw

Er is de afgelopen jaren door sociale partners in afstemming met het bestuur van het Bedrijfstakpensioenfonds (BPF) Waterbouw overleg gevoerd over de toekomst van BPF Waterbouw. Er is consensus dat het fonds in de huidige vorm naar de toekomst niet ongewijzigd kan blijven bestaan.

Er wordt door sociale partners en het bestuur BPF Waterbouw gezamenlijk onderzoek gedaan naar de toekomst van het pensioenfonds. Het streven is om zowel de pensioenregeling, de toekomstig op te bouwen rechten, als de al opgebouwde pensioenaanspraken en pensioenuitkeringen bij BPF Waterbouw, onder te brengen bij één nieuwe pensioenuitvoerder. Aangezien sociale partners en BPF Waterbouw afzonderlijk afwegingen maken en besluiten nemen op basis van eigen besluitvormingscriteria, is het mogelijk dat de pensioenregeling en de toekomstig op te bouwen rechten enerzijds en de opgebouwde pensioenaanspraken en pensioenuitkeringen anderzijds afzonderlijk zullen worden ondergebracht.

Meer informatie

Meer informatie over het Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw kunt u vinden op de website of via: secretariaat@bpfwaterbouw.nl.