Vrijdag 20 mei 2022De workshop is gewijd aan onderzoek dat zich richt op technologie, talent en toekomst voor de Maritieme Maakindustrie. In een eerste onderzoeksfase is een analyse uitgevoerd op een 400-tal vacatures en een uitvoerige deskresearch. Onderzoeksfase 2 bestond uit interviews met R&D managers in de maritieme maakindustrie en een externe workshop met HR-professionals. Deze interviews worden nu -na analyse- gebruikt voor een discussie met HRprofessionals in deze workshop.

Het eindrapport zal handvatten bieden voor de Gemeente Rotterdam en haar partners om beleid op te stellen en te verfijnen op talentontwikkeling vanuit een regionaal perspectief met specifieke aandacht voor de maritieme maakindustrie.

Agenda externe workshop

1. Introductie ronde

a. Korte presentatie van voorlopige onderzoeksbevindingen

2. Interactieve sessie:

a. Verkenning rollen en rolverdeling Human Capital Agenda

b. Toekomstscenario’s talent en technologie maritieme sector

3. Afsluiting met lunch

Aanmelden workshop

Klik hier om je aan te melden of mail naar Maurice Jansen (m.jansen@ese.eur.nl) of Rosanne van Houwelingen (vanhouwelingen@ese.eur.nl)

Aanleiding onderzoek

Rotterdam staat voor een grote transitie van de regionale economie en samenleving. De uitdaging is niet zozeer hoe we mensen aan het werk houden, maar met wie we de nieuwe economie gaan opbouwen. De beschikbaarheid van talent begint steeds meer een beperkende factor te worden voor de groei van de regionale economie. Daarbij komt dat de transitievraagstukken en innovatieagenda van het bedrijfsleven onconventionele skillsets vragen. Het wordt steeds lastiger eenduidige talentprofielen op te stellen, wat het aanspreken van specifieke doelgroepen bemoeilijkt. In de maritieme sector zijn er atypische beroepen bij gekomen, mede door de voortschrijdende technologische ontwikkelingen.

Het onderzoek

Het onderzoek spitst zich toe op de maritieme maakindustrie. In het onderzoek willen we een antwoord geven op de wisselwerking tussen nieuwe technologieën en talent profielen, de urgente vraag vanuit de arbeidsmarkt en welk human capital beleid hierop kan worden gemaakt. Qua geografische regio spitst dit onderzoek zich toe op de regio Groot-Rotterdam, Drechtsteden, Werkendam en Gorinchem.

Een belangrijk vraagstuk binnen de 3 onderzochte transities – de energietransitie, digitalisering en circulaire transitie - is prioritering van trends en technologieën. De onzekerheid van radicale innovatie maakt dat transitie moeizaam tot stand komt zonder de borging van continuïteit op langere termijn. Een publiek-private, breed gedragen strategie schept perspectief en zicht op continuïteit voor bedrijven. Grote programma’s zoals het maritieme masterplan, het projectenportfolio voor de energietransitie van het Havenbedrijf Rotterdam en de aanstaande defensieorders hebben de potentie om een belangrijke aanjager te zijn voor technologische productontwikkelingen, zowel bij leader firms als bij het MKB, en de daaruit volgende talentvraag. Het oplijnen van deze programma’s is een kans om richting te kiezen voor en geven aan een human capital agenda voor de maritieme maakindustrie, met in achtneming van de bestaande talentvraag in de sector en een blik op de toekomst.

CENTRALE ONDERZOEKSVRAAG: “Waarom is het vanuit regionaal-economisch perspectief noodzakelijk een breed gedragen en gedeelde human capital agenda voor Rotterdam Maritime Capital of Europe te hebben en wat zijn hiervoor de bouwstenen ten einde van toegevoegde waarde te zijn bij het aantrekken, binden, behouden en groeien van talent in de maritieme maakindustrie?