Promotie en voorlichting

De Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Waterbouw (hierna te noemen O&O-fonds Waterbouw) heeft als één van de doelstellingen het bevorderen, stimuleren en borgen van voldoende kwantitatieve instroom van werknemers door promotie en voorlichting over de Waterbouw.

Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar :

  • Algemene promotie en voorlichting van de Waterbouwbranche, gericht op bevordering van een positief imago van de beroepen in de branche en
  • Specifieke promotie en voorlichting beroepen en opleidingen gericht op instroombevordering naar de waterbouwopleidingen (gericht op CAO-functies):

Bij de keuze van de promotieactiviteiten wordt steeds een afweging gemaakt of de Waterbouw specifieke eigen activiteiten zal ontplooien of aansluiting zal zoeken bij algemene (imago)campagnes die zich richten op het maritieme cluster en water- c.q. deltatechnologie. Hierbij kan gedacht worden aan Nederland Maritiem Land (NML) of het Netherlands Water Partnership (NWP). Ook zal samenwerking met aanpalende sectoren in het maritieme cluster en de bouw worden onderzocht.

De specifieke promotie en voorlichting over beroepen en opleidingen gericht op instroombevordering naar waterbouwopleidingen is gericht op twee doelgroepen:

  1. De toekomstige deelnemers aan waterbouwopleidingen en
  2. De 'influentials' van deze eerste doelgroep.

De instroombevordering betreft de opleidingsinstituten van de waterbouw- kennisinfrastructuur, in het bijzonder betreft dit het Maritiem Instituut Willem Barentsz te Terschelling (MIWB) en het Scheepvaart- en Transport College (STC) te Rotterdam.

De promotiemiddelen zijn afgestemd op deze doelgroepen met de juiste interventiemomenten waarbij de beroepskeuze leidend is. Over de activiteiten die het O&O-fonds Waterbouw heeft ontwikkeld zijn een aantal factsheets beschikbaar die kunnen worden gedownload.

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen over promotie en voorlichting in de Waterbouw kunt u contact opnemen met het Secretariaat van het O&O-fonds in de Waterbouw, op telefoonnummer 070 349 07 00 of via info@waterbouwers.nl.