Pensioen

De afspraken over het pensioen voor werknemers in de Waterbouw zijn vastgelegd in de Pensioenregeling van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw (BPF Waterbouw) Dit fonds is een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds. De inhoud van de pensioenregeling komt tot stand in het overleg tussen sociale partners in de Waterbouw.

Deelnemers

Het fonds verzekert de pensioenaanspraken voor (kort gezegd):

  • De werknemers in de sector waterbouw die vallen onder de CAO Waterbouw;
  • De werknemers die bij werk in Nederland onder die CAO zouden vallen;
  • De werknemers die vallen onder de CAO Grindbaggerbedrijf;
  • De werknemers in dienst van een aangesloten werkgever, niet behorende tot één van de hiervoor genoemde groepen en die op basis van een overeenkomst tussen het fonds en die werkgever op vrijwillige basis deelnemen aan het fonds.

 

Organisatie

Het fonds heeft een paritair gevormd bestuur dat bestaat uit een gelijk aantal vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties.
Het fonds kent naast een bestuur ook een directie, een beleggingsadviescommissie, een verantwoordingsorgaan en Raad van Toezicht.

Regelingen

De pensioenregeling van BPF Waterbouw voorziet in een ouderdomspensioen met medeverzekerd nabestaandenpensioen op basis van middelloon met een pensioenleeftijd van 65 jaar. De werkgever en de werknemer betalen hier beiden premie voor.

Aansluiting

De werkgever is verplicht aangesloten bij Fondsenbeheer Waterbouw als hij personeel in dienst heeft of neemt dat valt onder de CAO voor de Waterbouw. De werkgever draagt dan premies af aan Fondsenbeheer Waterbouw voor de uitvoering van de pensioenregelingen en de CAO-regelingen vanuit de Bedrijfstakeigen Regelingen CAO Waterbouw (BTER).

Overzicht premies

In onderstaand overzicht worden de premies aangegeven van de verschillende regelingen van  BPF Waterbouw, met een verdeling van het premiepercentage tussen werkgevers en werknemers. 

  Werkgever Werknemer Totaal
Basispensioenregeling 7,80% 7,80% 15,60%
Spaar- Prepensioenregeling 0,00% 3,60% 3,60%
Overgangsregeling spaarpensioen 0,00% 0,00% 0,00%
Totaal 7,80% 11,40% 19,20%

Meer informatie

Meer informatie over het Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw kunt u vinden op de website van de Stichting Fondsenbeheer Waterbouw (SfW) of via info@sfwaterbouw.nl Zie hier het totaal overzicht premiepercentages 2017.