Cursussen

De Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Waterbouw (hierna te noemen O&O-fonds Waterbouw) stimuleert werkgevers tot het scholen van hun werknemers door:

  • Het ontwikkelen van lesstof ten behoeve van volwasseneducatie (vraaggericht vanuit het bedrijfsleven);
  • Het aanbieden van trainingen, opleidingen en cursussen;
  • Het vergoeden en stimuleren van EHBO / BHV cursussen en herhalingscursussen;
  • Het vergoeden van bepaalde bedrijfscursussen (€ 1.000,-- per jaar per medewerker).

Nieuwe declaratiesystematiek O&O-fonds Waterbouw

Het O&O-fonds Waterbouw heeft met ingang van 1 januari 2013 een vereenvoudigde declaratiesystematiek voor vergoedingen van bedrijfscursussen en opleidingen. De huidige declaratiesystematiek waarbij er twee verschillende vormen van vergoedingen zijn, namelijk de 100% vergoedingen en de € 1.000 regeling, komt te vervallen. In plaats daarvan vallen alle cursussen vanaf 1 januari 2013 onder de € 1.000 regeling, met uitzondering van de EHBO / BHV cursussen.

In aanvulling op deze wijzigingen, heeft het bestuur van het O&O-fonds om fiscale redenen besloten de stimuleringsvergoedingen voor EHBO / BHV rechtstreeks via de werkgever te laten verlopen met ingang van de nieuwe CAO Waterbouw 2013 – 2014.
Onlangs hebben CAO-Partijen ingestemd met het principeakkoord CAO Waterbouw, waarin partijen zijn overeengekomen dat de lonen per 1 april 2013 structureel worden verhoogd met 1%. Het nieuwe bedrag voor de stimuleringsvergoeding EHBO / BHV wordt met 1% verhoogd van € 276,43 naar € 279,11.

Het O&O-fonds Waterbouw wil u verzoeken uw medewerkers vanaf 1 april 2013 de stimuleringsvergoedingen EHBO / BHV middels de loonadministratie uit te keren en deze bedragen middels het bijgevoegde vernieuwde declaratieformulier bij het fonds in te dienen.

Nieuw systeem

De regeling houdt in dat voor CAO-medewerkers Waterbouw, waarvoor O&O-premie wordt afgedragen, jaarlijks een tegemoetkoming tot een maximum bedrag van € 1.000 in de opleidingskosten kan worden verkregen. De cursussen die voor vergoeding in aanmerking komen zijn opgenomen in het cursusregister O&O-fonds Waterbouw. Bedrijven kunnen cursussen die niet in dit register voorkomen, maar wel belangrijk zijn voor scholing van hun medewerkers, aanmelden bij het secretariaat van het O&O-fonds. Het bestuur zal dan een besluit nemen of een dergelijke cursus aan het cursusregister zal worden toegevoegd.

Bedrijven kunnen ook een aanvraag doen voor meerjarige cursussen om deze in aanmerking te laten komen voor vergoeding. Ook hier zal het bestuur een besluit over nemen. De enige uitzondering op de nieuwe systematiek zijn de cursussen EHBO / EHBO herhaling die nog steeds 100% zullen worden vergoed.

Voorwaarden

Om voor de vergoeding onder de € 1.000 regeling in aanmerking te komen gelden de volgende voorwaarden:

  1. Het bedrijf moet – bij voorkeur per kwartaal - een declaratieformulier ingevuld opsturen (liefst digitaal). Daarin moeten gegevens staan als: de gevolgde cursus, bij welk instituut, de functie van de persoon die de cursus gevolgd heeft, de naam van de persoon, BSN enz.;
  2. Bij het declaratieformulier moeten kopieën van de facturen en certificaten en/of diploma’s zijn gevoegd;
  3. De werknemer moet een CAO-waterbouw-functie hebben;
  4. De cursus moet in Nederland zijn gevolgd bij een CEDEO erkend instituut;
  5. Bedrijven hebben uiterlijk tot 28 februari van het jaar erop tijd om aanvragen in te dienen. Bij wijze van uitzondering kan hiervan worden afgeweken, indien dit vooraf bij het secretariaat kenbaar wordt gemaakt. Het secretariaat zal het verzoek ter besluitvorming voorleggen aan het bestuur van het O&O-fonds Waterbouw.
  6. Om voor de € 1.000 regeling in aanmerking te komen, moet voor de werknemer premie worden afgedragen bij het O&O-fonds Waterbouw.

Samenwerking O&O-fonds met Berechja College in Urk

Het O&O-fonds Waterbouw is een samenwerkingsverband aangegaan met het Berechja College in Urk. Bedrijven die medewerker(s) een opleiding laten volgen aan het Berechja College komen in aanmerking voor een vergoeding die valt onder de € 1.000,- regeling van het O&O-fonds. De opleidingen die in aanmerking komen moeten gericht zijn op de Waterbouw of gericht zijn op om- en of bijscholing die de instroom naar de waterbouw bevorderen.

Maatwerktrajecten

Voor maatwerktrajecten, voor opleidingen/ cursussen die niet zijn opgenomen in het cursusregister, is het mogelijk een vergoeding aan te vragen bij het secretariaat van het O&O-fonds Waterbouw. Maatwerktrajecten kunnen per e-mail (korte omschrijving en motivatie) worden aangevraagd bij het Secretariaat van het O&O-fonds Waterbouw.

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen over de cursussen of het O&O-fonds Waterbouw kunt u contact opnemen met het Secretariaat van het O&O-fonds in de Waterbouw, op telefoonnummer 070 349 07 00 of via info@waterbouwers.nl