Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw

Als u in loondienst werkt of heeft gewerkt in de sector Waterbouw, dan zijn de afspraken over uw pensioen vastgelegd in de Pensioenregeling van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw (BPF Waterbouw). De inhoud van de pensioenregeling komt tot stand in overleg tussen sociale partners in de Waterbouw. De uitvoering van de pensioenregeling vindt plaats in BPF Waterbouw. Het bestuur van BPF Waterbouw bestaat voor de helft uit vertegenwoordigers van vakbonden en voor de helft uit vertegenwoordigers van de werkgeversorganisatie.

Op de website van BPF Waterbouw vindt u nieuws en informatie over uw pensioenregeling, de reglementen, de pensioenpremie, het beleggingsbeleid en de samenstelling van het bestuur en de deelnemersraad.

Deelnemersraad & Verantwoordingsorgaan

De inspraak van werknemers en gepensioneerden is geregeld via de Deelnemersraad. Deze kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan het bestuur. Daarnaast is er vanaf 2008 een Verantwoordingsorgaan, waarin vertegenwoordigers van werknemers, gepensioneerden en werkgevers samen het door het bestuur gevoerde beleid controleren.

Hoe zit dat met indexatie / verhoging van de pensioenen?

Het BPF Waterbouw streeft ernaar om jaarlijks de opgebouwde pensioenrechten van de deelnemers die werken in de waterbouw te verhogen met de CAO-loonstijging in de CAO Waterbouw.

Voor de opgebouwde pensioenrechten van degenen die niet meer in de waterbouw werken en voor de ingegane pensioenuitkeringen streeft het BPF Waterbouw ernaar om deze jaarlijks aan te passen in overeenstemming met de inflatie.

Met uitzondering van de laatste jaren is het BPF Waterbouw bijna steeds in staat geweest om de pensioenrechten en –uitkeringen te indexeren. Garanties voor de toekomst zijn er echter niet. indexeren hangt vooral af van de beleggingsopbrengsten van het fonds.

Meer informatie

Meer informatie over het Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw kunt u vinden op de website van de Stichting Fondsenbeheer Waterbouw (SFW), of via: info@sfwaterbouw.nl.